Urheilijakoulutus ja Kulttuuriakatemia

 

URHEILIJAKOULUTUS

Urheilijakoulutus Imatran ja Ruokolahden yläkouluissa

Jo useamman vuoden ajan Jami on järjestänyt 8.- ja 9. -luokkalaisille urheilijakoulutusta, jossa valinnaiseksi liikunnaksi on ollut mahdollisuus valita tanssi. Kriteerinä urheilijakoulutuksen tanssiryhmään osallistumiselle on kolme perustanssituntia Jamin lukujärjestyksestä. Urheilijakoulutuksen aamutunti järjestetään Mansikkalan koululla, jonne liikkumisesta oppilas huolehtii itse.  Urheilijakoulutukseen voi osallistua kaikista Imatran, Ruokolahden ja Joutsenon kouluista. Ilmoittautumisesta lisätietoja saa koulusta omalta liikunnan opettajalta.

 

Urheilijakoulutuksen aamutunneilla edistät tanssiopintojasi seuraavanlaisesti:

-tanssiteknisten taitojen hiominen sekä ilmaisuvoiman kehittyminen

-valmius tarttua omaan tekemiseen rohkeasti ja ennakkoluulottomasti (mm omat koreografiat)

-mahdollisuus osallistua erilaisille kursseille, joita urheilijakoulutus laaja-alaisesti järjestää

-tanssijan terveyteen ja terveelliseen harjoitteluun sekä hyvinvointiin liittyvää tietoutta

-harjoituspäiväkirjan ylläpitäminen tavoitteiden seurannan työkaluna

-saat kokemuksia, oivalluksia ja koet yhteisöllisyyttä

-luonnollinen jatkumo esimerkiksi kulttuuriakatemian opintoihin lukiossa

 

Lisätietoa Urheilijakoulutuksesta löydät alla olevasta linkistä EKLU:n sivuilta :

https://www.imatra.fi/iyl/linjat/urheiluakatemia

 

KULTTUURIAKATEMIA

Kulttuuriakatemian opinnot yhteistyössä Imatran yhteislukion kanssa

II asteen opintojen alkaessa on mahdollista valita kulttuuriakatemiaopinnot.  Kulttuuriakatemian tavoitteena on tarjota tavoitteellisesti tanssia opiskeleville oppilaille mahdollisuus yhdistää lukio- ja taideopinnot. Kulttuuriakatemian toimintaan voivat osallistua Tanssistudio Jamin oppilaat, jotka harrastavat tanssia laajan oppimäärän mukaan tavoitteellisesti opiskellen. Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen suunnitelma kurssien suorittamisesta, opiskelijan omaa lajia painottaen ja mielenkiinnon mukaan. Kurssit on suunniteltu mahdollisimman laaja-alaisesti, tukien tanssiteknisten taitojen ja tanssijuuden kehittymistä, mahdollistaen myös tanssin tuottamiseen ja opettajuuteen tutustumista opettajien avustuksella. Kulttuuriakatemian opiskelijoilla on lukio- tai ammattiopintojen jälkeen mahdollisuus hakeutua tanssin ammattiopintoihin tai saada hienoa kokemusta tärkeän ja tavoitteellisen harrastuksen siivittämänä. Kulttuuriakatemian kursseja voi suorittaa valitsemansa määrän, kuitenkin enintään kahdeksan kurssia tai 16 opintopistettä lukio-opintojen aikana.

 

Sisältö

 

Tanssitekniset aineet

Keskeisiä sisältöjä ovat kehotietoisuutta ja hyvinvointia tukevat harjoitteet, jotka liittyvät mm. kehon linjaukseen, kineettisiin liikeketjuihin, lämmittelyyn ja palautumiseen ja rasitusvammojen ennaltaehkäisyyn. Tanssiteknisten taitojen kehittäminen ja oman lajin vahvistaminen tanssitunneilla on tärkeässä roolissa.
Tärkeitä sisältöjä ovat tanssijuuden vahvistaminen ja teknisten taitojen sisäistäminen, ajatuksellinen harjoittelu sekä motivaation ylläpitäminen ja säilyttäminen. Tanssijan hyvinvointia edistetään tietoisuudella terveellisestä ravitsemuksesta sekä anatomian ja kinesiologian perusteista. Näitä osa-alueita painotetaan ja
konkreettisesti toteutetaan tanssituntien puitteissa. Motivaation edistämisen ja kannustamisen kautta oppilas oppii kehittämään opiskeluaan ja asettaa itselleen lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteita. Opetussuunnitelmien toteuttamisen kautta opitaan tiedostamaan harjoittelun merkitys ja ymmärretään
sen arvo oppimisessa ja tanssijaksi kehittymisessä.

 

Esittävä taide

Tanssi on esittävää taidetta, jonka tavoitteena on tuottaa katsojalle elämyksellinen kokonaisuus. Omien koreografioiden valmistaminen tai osallistuminen toisen tekemään tanssiteokseen tanssijana on tärkeä kokemus nuorelle tanssijalle. Koreografioiden valmistaminen turvallisesti opettajien siipien suojassa antaa mahdollisuuden kokeilla omaa taiteellisen työn tekemistä ja lopputuloksen esittämistä oikealle yleisölle. Koreografit valmistavat esityksen alusta loppuun itse, harjoituspäiväkirjaa ylläpitäen. Lähtökohtaisesti tanssija huolehtii teoksen koreografiasta, harjoituksesta, puvustuksesta, musiikin editoinnista, näyttämölle
asettamisessa, valmiin teoksen valo- ja äänitekniikasta sekä käytettävän musiikin tekijänoikeuteen liittyvistä asioista omatoimisesti, mutta kuitenkin turvallisesti opettajien avustamana. Nuorten valmistamia teoksia esitetään vuosittain TammiTanssit illassa. Kulttuuriakatemian opiskelijalla on mahdollisuus tutustua myös
näytöksen valmistumisprosessiin ja olla osana ammattimaista työyhteisöä assistentin näkökulmasta katsottuna. Esittävien taiteiden kurssit tukevat ja rohkaisevat oppilasta taiteelliseen työhön, kursseilla saa hyvät valmiudet ymmärtää tanssia sen eri muodoissa, lajeissa sekä eri taidemuotojen vuorovaikutuksessa.
Kurssi laajentaa kosketuspintaa tanssin ammattilaisuutta tavoitteleville oppilaille.

 

Opettajuus

Opettajuuskurssilla on mahdollista tutustua opettamiseen ja tanssikombinaatioiden tekemiseen. Kurssilla pääsee tutustumaan opettajuuteen ohjaavan opettajan tukemana ja ohjeistamana. Opettajuus kurssi antaa opiskelijalle mahdollisuuden pohtia omia edellytyksiä hakeutua myöhemmin esimerkiksi tanssin ammattikoulutuksiin tai liikunnanohjaaja/-opettajakoulutuksiin. Kokemuksesta on varmasti hyötyä myös muille lasten ja nuorten alalle hakeutuville, sekä nuoristyöhön.

 

VALITTAVAT KURSSIT

Tanssitekniset aineet
Kurssi  (38 tuntia à 45 minuuttia) = 2 opintopistettä

1. KURSSI KLASSINEN BALETTI

Opetus kehittää klassisen baletin tanssitekniikkaa ja syventää oppilaan tanssi-ilmaisua. Tunnilla harjoitellaan baletin perusliikkeistöä tanko- ja keskilattiaharjoittein. Varvastossuharjoittelu on osa tuntien sisältöä. Keskeisiä sisältöjä tekniikkaharjoitteiden lisäksi ovat kehotietoisuutta ja hyvinvointia tukevat harjoitteet, jotka liittyvät mm. kehon linjaukseen, kineettisiin liikeketjuihin, lämmittelyyn ja palautumiseen ja rasitusvammojen ennaltaehkäisyyn. Kurssilla tutustutaan perinteisiin balettikoreografioihin ja baletin historiaan.
Kurssin suoritus pääsääntöisesti iltatunteina Tanssistudio Jamilla

90 min viikossa syyskausi tai kevätkausi

 

2. KURSSI NYKYTANSSI

Opetus kehittää nykytanssitekniikkaa ja syventää oppilaan tanssi-ilmaisua. Tunneilla harjoitellaan tanssilajille tyypillistä perusliikkeistöä ja tehdään monipuolisia tanssisommitelmia. Keskeisiä sisältöjä tekniikka harjoitteiden lisäksi ovat kehotietoisuutta ja hyvinvointia tukevat harjoitteet, jotka liittyvät mm. kehon linjaukseen, kineettisiin liikeketjuihin, lämmittelyyn ja palautumiseen ja rasitusvammojen ennaltaehkäisyyn. Kurssilla perehdytään erilaisen liikkeen ilmentämiseen, oman liikkeen tuottamiseen ja improvisaation kautta löydettyihin koreografisiin muotoihin.
Kurssin suoritus pääsääntöisesti iltatunneilla Jamilla.

90 min viikossa syyskausi tai kevätkausi

 

3. KURSSI JAZZTANSSI

Opetus kehittää jazztanssitekniikkaa ja syventää oppilaan tanssi-ilmaisua. Tunneilla harjoitellaan tanssilajille tyypillistä perusliikkeistöä ja tehdään monipuolisia tanssisommitelmia. Keskeisiä sisältöjä tekniikka harjoitteiden lisäksi ovat kehotietoisuutta ja hyvinvointia tukevat harjoitteet, jotka liittyvät mm. kehon linjaukseen, kineettisiin liikeketjuihin, lämmittelyyn ja palautumiseen ja rasitusvammojen ennaltaehkäisyyn. Jazztanssitunneilla perehdytään lajille tyypilliseen liikkeelliseen ilmaisuun perinteisen jazztanssin tekniikan pohjalta, uusia tanssityylejä sekoittaen.
Kurssin suoritus pääsääntöisesti iltatunneilla Jamilla.

90 min viikossa syyskausi tai kevätkausi

 

4. KURSSI AAMUTUNTI

Keskiviikon aamutunneilla tutustutaan tanssin eri osa-alueisiin teemoittain. Kurssilla tutustutaan mm. tanssijan hyvinvointiin, edistäen tietoisuutta terveellisestä ravitsemuksesta sekä ihmisen anatomian ja kinesiologian perusteista. Aamuissa tutustutaan tanssijan kehonhuoltoon ja oheisharjoitteluun oppien ymmärtämään näiden osa-alueiden merkitys tanssin harjoittelussa. Tanssiteknisiin lajeihin tutustutaan teemoittain ajanilmiöitä tutkien.
Kurssi suoritetaan lukio- opintojen aikana.

Aamutunti 4 jakson aikana = kurssi/2 opintopistettä

 

5. KURSSI TANSSIJANA KOREOGRAFIASSA

Oppilas oppii ymmärtämään tanssijuuden ja esiintyjyyden monimuotoisuutta ja syventää tietouttaan tanssitaiteesta sekä eri tanssilajeista. Kurssi sisältää normaalin iltatunnin Jamilla ja siihen liittyvän runsaan esiintymisharjoittelun. Tavoitteena on kevätkaudella tehtävä kevätnäytösesitys tai jonkin muun esiintymisen harjoittelu, josta sovitaan erikseen opettajan kanssa. Kurssin voi suorittaa myös osallistumalla toisen oppilaan tekemään koreografiaan.
Kurssi suoritetaan lukio -opintojen aikana.

90 min viikossa syyskausi tai kevätkausi

 

6. KURSSI OMA KOREOGRAFIA

Oppilas perehtyy omaan taiteellisen työhön, harjoittelemaan koreografian ja komposition suunnittelua ja toteuttamista. Kurssi suoritetaan omatoimisena harjoitteluna aamutuntien ja tanssin henkilökohtaisen lukujärjestyksen ulkopuolella. Valmistumisprosessia ohjaa, auttaa ja valvoo tanssinopettaja. Koreografia
voi olla joko soolo tai ryhmäteos. Opiskelija voi esiintyä omassa koreografiassaan. Omien koreografioiden tekeminen on tanssitaitoa, itseilmaisua ja varmuutta kasvattava menetelmä, jossa tutustutaan toden teolla teoksen valmistumisprosessiin. Tanssija on vastuussa kaikesta koreografiaan liittyvästä, aina harjoitusprosessista näyttämölle asettamiseen ja puvustukseen asti. Valmistunut teos esitetään vuosittain kevätlukukaudella pidettävässä Omat Tanssit -illassa.
Kurssi suoritetaan vuotuisessa Tammitanssit näytöksessä lukio-opintojen aikana

60 -90 min viikossa vähintään 38 tuntia

 

7. KURSSI OPETTAJUUS

Tavoitteena on, että oppilas rakentaa omakohtaisen suhteen opettajuuteen, rohkaistuu ilmaisemaan itseään kehollisesti ja sanallisesti sekä muodostaa käsityksen tanssin opettamisesta, tehtävistä ja mahdollisuuksista erilaisissa toimintaympäristöissä. Oppilas oppii kunnioittamaan jokaisen yksilöllisyyttä, erilaisia näkemyksiä ja kehollisen kokemuksen ainutlaatuisuutta. Oppilas harjaantuu antamaan ja vastaanottamaan rakentavaa palautetta ja kantamaan vastuun oppimistapahtumasta. Kurssilla perehdytään tanssituntien suunnitteluun ja opettamiseen. Kurssin voi suorittaa yläasteen urheilijakoulutuksen valinneiden oppilaiden aamutunneilla. Kurssin voi suorittaa myös avustavana opettajana myös muulle tanssikoulun ryhmälle yhdessä varsinaisen opettajan kanssa.
Kurssi on mahdollista suorittaa 2 tai 3 lukiovuonna

9x 65 min opetusta, valmistelua 9×60 minuuttia ja yhteisopetusta 10 x 60 minuuttia

8. KURSSI TANSSILÄHETTILÄS

Tanssilähettiläs kurssilla on mahdollista tutustua opettamiseen matalan kynnyksen kautta. Opetushetket toteutetaan yhdessä opettajan kanssa. Tanssilähettiläs edustaa tanssikouluamme ja on muutenkin esikuvana nuoremmille tanssijoille. Tanssilähettilään tehtäviin voi kuulua mm. opetustuokioita pienten oppilaiden ryhmille, yläkoulujen liikuntatunneilla tai vaikkapa tanssikummitoiminta omassa tanssikoulussamme. Tanssilähettilään on mahdollista valmistaa yhteisöllinen tanssiesitys esimerkiksi kevään tanssinäytösten lopputanssiksi.

9x 65 min opetusta, valmistelua 9×60 minuuttia ja yhteisopetusta 10 x 60 minuuttia

 

9. KURSSI STAGE MANAGER

Valmiin tanssiesityksen tai kokonaisen näytöksen valmistumiseen tarvitaan moniammatillista osaamista. Puvustuksen, valo- ja äänitekniikan osuus esityksen valmistumisprosessissa on oleellinen, koska tavoitteena on visuaalisen kokonaisuuden luominen näyttämölle. Kurssilla pääsee tutustumaan näytöksen
valmistumisprosessiin: mm. tutustumaan konkreettisesti valo- ja äänisuunnitelmien tekemiseen, puvustuksen valmistamiseen, harjoitus-esiintymisjärjestysten ja mainosten tekemiseen, lipunmyynnin järjestämiseen ja moniin erilaisiin tehtäviin ennen kuin esitys/esitykset ovat valmiina näyttämölle. Stage Manager- henkilö on myös huolehtimassa näytöksen sujuvasta kulusta ohjaamalla eri esityksiä oikeassa järjestyksessä esiintymään. Oppilas ei ole tilanteessa yksin, vaan tehtävän haasteellisuuden vuoksi toimii apuna ja huomioitsijana yhdessä opettajan kanssa.

Kevään tanssinäytökset = kurssi / 2 opintopistettä
Yksittäisistä esityksistä kerättynä 3-4 esitystä = kurssi /2 opintopistettä

 

10. KURSSI TANSSIPRODUKTIO

Oppilas ilmaisee itseään oppimansa tekniikan avulla ja osoittaa omaa yksilöllistä luovuuttaan ja ilmaisukykyään esiintymistilanteessa. Tavoitteena on harjaannuttaa oppilasta esiintymään joko yksilönä tai ryhmän jäsenenä vahvistaen yhteisöllisyyden tunnetta. Oppilas tutustuu tanssiteoksen valmistamisessa vaadittavien erilaisten taitojen, tietojen ja työtapojen maailmaan pitkäjänteisesti. Teoksen sisältöä harjoitellaan itsenäisesti tarvittaessa omilla aamutunneilla sekä ohjatuilla tanssitunneilla.
Kurssin voi valita, mikäli tanssikoulussa on ohjelmassa isomman produktion valmistaminen.
Kurssi suoritetaan lukio-opintojen aikana Tanssistudio Jamin omissa- tai yhteistyöproduktioissa muiden
toimijoiden kanssa.

Kesto koko produktion ajan= 2 opintopistettä

HENKILÖKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA

Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen suunnitelma opintojen etenemisestä. Kursseja valitessa voi painottaa valintoja oman lajivalinnan ja mielenkiinnon mukaan. Samaa kurssia voi suorittaa enemmän kuin kerran, mutta tavoitteena on kuitenkin tutustua kurssitarjontaan monipuolisesti eri kursseja valiten.
Kurssivalinnat käydään läpi yhdessä opettajan kanssa vuosittain.

 

RAPORTOINTI

Jokaisesta kurssista jaetaan kurssin alussa lomake, joka tulee täyttää ja palauttaa kurssin loputtua määräpäivään mennessä vastaavalle opettajalle. Kaavakkeen täyttäminen on osa kurssien suorittamista. Itsearviointi on tärkeä osa tanssinopiskelijan opintoja, jossa arvioinnin kautta voidaan reflektoida omaa edistymistä ja motivaatiota. Opiskelijan tulee säilyttää kaikki kaavakkeet opintojen ajan, suosituksena onkin tehdä niistä oma kansio tietokoneelle tai perinteisellä tavalla portfolioksi tms. Kaavakkeiden täyttö ja palautus on mahdollista myös Google Forms´n kautta. Valmistuneet kurssit ilmoitetaan lukion opinto-ohjaajalle vuosittain syyskauden suoritukset joulukuussa ja kevätkauden suoritukset toukokuussa.
Kurssi on suoritettu ja hyväksiluettu, kun tarvittavat tuntimäärät täyttyvät ja itsearviointikaavake on palautettu ajoissa.

ESIMERKKI OPINTOJEN ETENEMISESTÄ

1. luokka syksy kurssit 1 ja 2
kevät kurssi 5
2. luokka syksy kurssi 3 ja 1
kevät kurssi 7
3. luokka syksy kurssi 6 ja 8

 

LUKIODIPLOMI

Opintojen aikana oppilaan on mahdollista suorittaa lukiodiplomi, joka koostuu kolmesta tanssikurssista sekä kirjallisesta osuudesta. Lukiodiplomin suorittamisessa noudatetaan Opetushallituksen päättämiä perusteita.

Lisätietoja diplomista saa lukiolta.