Taiteen perusopetus

Tanssin taiteen perusopetus

Tanssistudio Jami on tanssioppilaitos, jonka tehtävänä on järjestää tanssitaiteen yleistä ja laajaa perusopetusta sekä edistää eri taiteenalojen välistä yhteistyötä Imatralla ja lähikunnissa. Opetussuunnitelma on laadittu taiteen perusopetuksesta annetun lain ja asetuksen mukaisesti ja pohjautuu taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmaperusteiden määräykseen. Imatran kaupunki on hyväksynyt opetussuunnitelman ensimmäisen kerran 1996 ja uudet perusteet 2018.

Tanssistudio Jamin toiminnan perustana on tasolta toiselle etenevä, tavoitteellinen ja monipuolinen tanssin perusopetus ammattitaitoisten opettajien johdolla.  Tavoitteena on lisätä kiinnostusta tanssitaiteeseen ja tarjota korkeatasoisia esityksiä ja tapahtumia Imatralla ja lähikunnissa. Koulutusta ja näytöksiä järjestämällä Tanssistudio Jami vahvistaa monipuolista kulttuuritarjontaa ja taidekasvatusta paikkakunnalla.

Toiminta perustuu moniarvoiselle ja uudistuvalle kulttuuriperinnölle, vahvistaen oppilaan omaehtoisen ilmaisun, tulkinnan ja arvottamisen taitoja. Tuemme oppilaan luovan ajattelun ja osallisuuden kehittymistä, vahvistaen identiteetin rakentumista ja kulttuurisen lukutaidon kehittymistä. Tanssi kasvattaa tanssijaa terveelliseen, liikunnalliseen elämäntapaan ja lisää hänen kehollista tietouttaan.

Yleisen oppimäärän laskennallinen laajuus on 500 oppituntia ja se kertyy  käymällä tanssitunneilla keskimäärin kerran viikossa usean vuoden ajan. Opinnoista jaetaan päättötodistus oppimäärän suorittamisen jälkeen. Yleisen oppimäärän tarkoitus on tuottaa oppilaalle tanssin iloa ja onnistumisen tunnetta, kehittää fyysisiä ja psyykkisiä ominaisuuksia sekä taitoja.

Laajan oppimäärän laskennallinen laajuus on 1300 oppituntia. Laajan oppimäärän oppilas käy tanssitunneilla useamman kerran viikossa ja kerryttää tuntejaan yksilöllisesti. Noin 7 vuoden opintojen jälkeen oppilas saa perusopintojen todistuksen ja opintojen lopuksi, noin kolme vuotta myöhemmin,  tehtyään päättötyön, laajan oppimäärän päättötodistuksen. Opintojen aikana oppilas kehittää tietämystään tanssista taiteen alana, omaa luovuuttaan ja tunteiden ilmaisua sekä tuntemustaan omasta kehosta ja sen mahdollisuuksista. Opintojen päättyessä oppilaan on mahdollista hakeutua ammatillisiin opintoihin.